TRỊNH CÔNG SƠN 
KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH  biên soạn
Bầu Trời Âm Nhạc

Pay Debt of Love


1.
Twenty years pay debt of love
Pay debt of days you have left one
Twenty years long pay a debt
Pay debt a life you neglect me

Neglect me – term of childhood
Not remember me – go away
Innocently forget my love

Twenty years you have returned
Pay a life debt of lonely arms
Twenty years empty then full
Pay debt of time lips without lips

2.
So long years you’re sweet in debt
Pay debt all life still left deep love
So long years grey-headed in debt
Pay debt all life love’ not over

Neglect me – term of childhood
Not remember me – go away
Innocently forget my love

So long years magic sudden
Pay once only forget all pain
Twenty years still at that time
Life debt’s this time of each others


NGUYEN QUANG TU 
(translated into English - 2016)
Xin Trả Nợ Người
TCS, 1993

1.
Hai mươi năm xin trả nợ người
Trả nợ một thời em đã bỏ ai
Hai mươi năm xin trả nợ dài
Trả nợ một đời em đã phụ tôi

Em phụ tôi một thời bé dại
Thơ dại ra đi không nhớ gì tôi
Thơ dại ra đi quên hết tình tôi

Hai mươi năm em trả lại rồi
Trả nợ một đời xa vắng vòng tay
Hai mươi năm vơi cạn lại đầy
Trả nợ một thời môi vắng vòng môi

2.
Bao nhiêu năm em nợ ngọt ngào
Trả nợ một đời chưa hết tình sâu
Bao nhiêu năm em nợ bạc đầu
Trả nợ một đời không hết tình đâu

Em phụ tôi một thời bé dại
Thơ dại ra đi không nhớ gì tôi
Thơ dại ra đi quên hết tình tôi

Bao nhiêu năm bỗng lại nhiệm mầu
Trả nợ một lần quên hết tình đau
Hai mươi năm vẫn là thuở nào
Nợ lại lần này trong cõi đời nhau
Xin Trả Nợ Người
TRỊNH CÔNG SƠN

Pay Debt of Love
English : by Nguyen Quang Thanh

Ca Khúc Trịnh Công Sơn Anh Việt
Music Sheets
55
Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com  -  tác giả tự trình bày