Bầu Trời Âm Nhạc Trịnh Công Sơn
KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH biên soạn

I still see you
Among unknown people
Since inside your eyes
There’s the love of life

I still see you
Among unknown people
Since inside your eyes
There’s country, friends

You came with our country
Thousands years history
Incarnate yourself
So I still see you
Among unknown people
You look like white birds
Walk from Bronze Age drum

I still see you
Among unknown people
You look like flowers
Among mild nature


Tôi vẫn nhìn thấy em
Giữa đám đông xa lạ
Vì em mang trong mắt
Nỗi yêu đời thiết tha

Tôi vẫn nhìn thấy em
Giữa đám dông xa lạ
Vì trong đôi mắt đó
Có quê hương bạn bè

Em đã đến giữa quê hương
Có những nghìn năm xưa
Hoá thân em bây giờ
Nên tôi vẫn nhìn thấy em
Giữa đám đông xa lạ
Vì em như chim trắng
Giữa trống đồng bước ra

Tôi vẫn nhìn thấy em
Giữa đám đông xa lạ
Vì em như hoa lá
Giữa thiên nhiên hiền hòa

Em  Đến  Từ  Nghìn  Xưa
TRỊNH CÔNG SƠN

You Come from Time Immemorial
English: by Nguyen Quang Thanh
GHI CHÚ BÊN ĐỜI

Cái mà đã khiến tôi nhận ra em, cái mà đã khiến chúng ta nhận ra nhau, cái đó chính là những vẻ đẹp mà tâm hồn huynh đệ chúng ta bộc lộ hằng ngày. Tâm hồn đồng bào ấy vốn có chung một vẻ đẹp trong sáng như em, em mà đã yêu đời thiết tha, em mà đã hồn nhiên như hoa lá, em mà đã đến tự nhiên giữa thiên nhiên hiền hòa.
Em đó, Em Đến Từ Nghìn Xưa.
Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com - tác giả tự trình bày