TRỊNH CÔNG SƠN 
KHẢO LUẬN VỀ BÙI GIÁNG & TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYEN QUANG THANH  biên soạn
Bầu Trời Âm NhạcLull the Night by Shells

1.
Night after night shells pour on towns
Sweeper let broom pause for listen
Shells over here mother wake up
Shells over here children sorrow
Flares on mountains flare at midnight

Night after night shells pour on towns
Sweeper let broom pause for listen
Each of night flights children wake up
Dig up shelters with gold skin-fresh
All nights light up by country eyes

Village bombs pour thousands of tons
Thousands of tons bombs pour on fields
Vietnamese houses burned end-hamlet
Grenade, claymore thousand vehicles
Thousand vehicles move to the towns
Pool of mother sister bodies

2.
Night after night shells pour on towns
Sweeper let broom pause for listen
Shells pour each night future fade out
Shells as prayers without prayer
Child lost childhood wait for something

Night after night shells pour on towns
Sweeper let broom pause for listen
Shells pour each night lull gold skin-fresh
Shells familiar as sad prelude
Children’s too young to know country

(August,
2010)


Đại Bác Ru Đêm

1.
Đại bác đêm đêm dội về thành phố
Người phu quét đường dừng chổi lắng nghe
Đại bác qua đây đánh thức mẹ dậy
Đại bác qua đây con thơ buồn tủi
Nửa đêm sáng chói hỏa châu trên núi

Đại bác đêm đêm dội về thành phố
Người phu quét đường dừng chổi đứng nghe
Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình
Hầm trú tan hoang ôi da thịt vàng
Từng đêm soi sáng là mắt quê hương

Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng
Hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng
Cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn
Hàng vạn chuyến xe, claymore lựu đạn
Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành
Từng vùng thịt xương có mẹ có em

2.
Đại bác đêm đêm dội về thành phố
Người phu quét đường dừng chổi đứng nghe
Đại bác đêm đêm tương lai rụng vàng
Đại bác như kinh không mang lời nguyền
Trẻ thơ quên sống từng đêm nghe ngóng

Đại bác đêm đêm dội về thành phố
Người phu quét đường dừng chổi đứng nghe
Đại bác đêm đêm ru da thịt vàng
Đại bác nghe quen như câu dạo buồn
Trẻ con chưa lớn để thấy quê hương
Đại Bác Ru Đêm
TRỊNH CÔNG SƠN

Lull the Night by Shells

Translated into English
by Nguyen Quang Thanh

Ca Khúc Trịnh Công Sơn Anh Việt
Music Sheets
NOTES BY LIFE

Maybe the people of the younger generations do not know much about the pain Vietnamese suffered during the period of over-twenty-year war, the war that ended nearly 4 decades ago.
Twenty years long of war, twenty years long of tears. It is really so hard for the youth today to know the facts of this tearful war of the past. But it is something worth learning by means of the songs from Trinh Cong Son, to understand as much as possible the pain from war at that time.

Xem thêm bài "The Pain From the War” trong phần tiểu luận trên trang web này


TCS & Dinh Cuong tại Huế
Khảo Luận Về Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn  -  Nguyen Quang Thanh biên soạn
Website: www.nguyenquangthanh.com  -  tác giả tự trình bày